ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน Healthy & Me

 • ผู้ใช้บริการฯ ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
 • ผู้ใช้บริการฯ ต้องไม่ได้อยู่ในสถานะตั้งครรภ์
 • ผู้ใช้บริการฯ ต้องมีนำ้หนักไม่ตำ่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 • หากผู้ใช้บริการฯ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สอง ควรรับทราบถึงความเสี่ยงด้าน ค่านำ้ตาลในเลือดตำ่ (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน การออกกำลังกายอาจส่งผลให้ค่านำ้ตาลในเลือดตำ่กว่าปกติ ซึ่งคุณอาจจำเป็นต้องมีการปรับระดับยาที่ทานประจำ ในขณะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คุณสามารถแจ้งทีมได้หากคุณพบว่านำ้ตาลในเลือดตำ่)
 • หากผู้ใช้บริการฯ มีโรคประจำตัวอื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบกับการลดนำ้หนัก คุณควรแจ้งทีมผู้ดูแลของเราก่อนเข้ารับบริการ
 • บริการนี้เป็นบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นไม่สามารถใช้แทนคำวินิจฉัยของแพทย์ประจำตัวได้
 • การพูดคุยกับทีมดูแลผ่านวีดีโอคอลจะมีการบันทึกบทสนทนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย
 • การรักษาความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลใดๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์แผนการดูแลที่เหมาะสม ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บอย่างปลอดภัยและไม่มีการนำไปใช้นอกเหนือการให้บริการ
 • บริการนี้ไม่มีการจ่ายยา หรือ รับยา
 • นโยบายคืนเงิน ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนหากผู้ใช้บริการฯ เข้าร่วมคอร์สแล้วพบว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆของค่านำ้หนักภายใน 30 วัน ทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องมีการถ่ายรูปพร้อมตาชั่งในอาทิตย์เริ่มต้นคอร์สและอาทิตย์ล่าสุดที่แนบผ่านลิงค์ในการจดที่เราส่งให้ และมีการจดอาหารอย่างน้อย 80% ของวันที่เข้าร่วมโปรแกรมและเข้าร่วมการพูดคุยกับทีมดูแลตามนัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการฯ มีคำถามใดๆสามารถแจ้งได้ที่ไลน์ @healthyandme
© สงวนลิขสิทธิ์ บริษัทเฮลตี้ แอนด์ มี จำกัด (เลขผู้เสียภาษี 0105559038520)